ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7

E-mail Print PDF

ชมรมเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม จะจัดทำโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7” ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์นอกชั้นเรียน แก่นักเรียนมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของโ รงการ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมดังนี้

  1. บรรยายให้ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

  2. กิจกรรมการระดมความคิดและกิจกรรมประกวด “เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี”

  3. กิจกรรมสันทนาการเข้าฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.5) สายวิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดโครงการ จากการจัดโครงการ พบว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายละแวกใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เข้าร่วมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน และมีจำนวนน้องๆมาเข้าค่ายทั้งหมด 35 คน จึงขอนำเสนอภาพกิจกรรมการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 ในครั้งนี้

 

C360 2013-04-04-08-14-50 C360 2013-04-04-08-53-31
C360 2013-04-05-08-56-15 C360 2013-04-05-08-58-48
C360 2013-04-05-15-40-25 C360 2013-04-05-15-56-14 org
Last Updated ( Wednesday, 22 April 2015 15:54 )  

Facebook Fanpage