You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

โครงการ Science Café@ Schools: Food Chemistry and Technology for Life

E-mail Print PDF

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการ Science Café@ Schools: Food Chemistry and Technology for Life ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (American Chemical Society International Chemical Sciences Chapter in Thailand (ACS-ICSCT) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ มีอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยจะมีการบรรยายให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ดร. มารุจ ลิมปะวัฒนะ ในหัวข้อเรื่อง “เคมีของช็อคโกแลต (Chemistry of chocolate)” รวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

20140213 145249 20140213 153925
20140213 163112 20140213 154923
20140213 163613 20140213 163840
Last Updated ( Friday, 25 April 2014 10:05 )  

Facebook Fanpage