You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดส่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ หลักการ เทคนิค และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ธาตุและโลหะด้วย ICP-MS

E-mail Print PDF

 

  ภาพรวมการอบรม ICP-MS

 

 

         คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดให้มีการส่งผู้ร่วมเข้าอบรมสัมมนาเรื่อง หลักการ เทคนิค และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ธาตุ และโลหะด้วยเครื่อง ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy) โดยให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557 ณ ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักการของเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS)

1. เป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะปริมาณน้อยมาก (ระดับ ppb และ ppt) สามารถวิเคราะห์หลายธาตุได้ในเวลาเดียวกัน อาศัยหลักการเผาตัวอย่างที่ฉีดเป็นละอองฝอยในเปลวอาร์กอนพลาสมาเพื่อให้แตกตัวเป็นไอออนที่มีประจุ +1 จากนั้นส่งไปทำการแยกและตรวจวัดมวลสารตามค่ามวลต่อประจุ (M/Z) ด้วย Mass Spectrometer ชนิด Quadrupole ซึ่งในบางรุ่นมีระบบกำจัดสิ่งรบกวนที่เกิดจาก Polyatomic Interference ด้วย

2. เครื่อง ICP-MS มีค่า detection limit อยู่ในระดับต่ำที่สุดในเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างในระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่า Graphite Furnace ได้ เช่นในระดับ ppt เป็นต้น

3. เครื่อง ICP-MS มี Linear Dynamic Range สูงถึง 10 orders of magnitude คือสามารถวัดความเข้มข้นของตัวอย่างได้ต่ำในระดับ ppt จนถึงสามารถวัดความเข้มข้นของตัวอย่างได้สูงสุดไม่เกิน 100 ppm (ในระดับ ppm จำเป็นต้องเจือจางตัวอย่างก่อนเข้าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS) ทำให้เหมาะกับการวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณน้อยๆ

4. เครื่อง ICP-MS สามารถทนตัวอย่างที่มีค่า Total Dissolve Solid (TDS) ได้ไม่สูงนัก (ประมาณ 1%) สามารถวัดตัวอย่างได้หลากหลาย เช่น น้ำดื่ม, น้ำทิ้ง, น้ำเสียตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือตัวอย่างอาหาร พืช ดิน ที่ผ่านการเตรียมตัวอย่างโดยการย่อยสลาย โดยต้องควบคุมปริมาณกรดและ TDS ไม่ให้สูงเกินไป

5. เครื่อง ICP-MS มีการนำไปใช้งานที่หลากหลาย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ธรณีวิทยา ชีวภาพ การแพทย์ อุตสาหกรรมวัสดุ เซมิคอนดักเตอร์ สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยสามารถเชื่อมต่อกับเทคนิคอื่นในลักษณะของ Hyphenated Techniques เช่น HPLC-ICPMS, GC-ICPMS, Laser ablation ICPMS, FFF-ICPMS

ที่มาข้อมูล : Senior Product Specialist ประจำบริษัท PerkinElmer

 

Last Updated ( Thursday, 03 July 2014 15:06 )  

Facebook Fanpage