วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 2556-พ.ค. 2557

Print

หน้าแรกวารสาร l กองบรรณาธิการ l คำแนะนำสำหรับผู้เขียน l เกี่ยวกับเอกสาร


วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2556-พฤษภาคม 2557

journal-vol9

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2556- พฤษภาคม 2557

- กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 9

Download l Full Text (PDF)

การลดปริมาณฮีสตามีนในปลาและผลิตภัณฑ์ปลาโดยจุลินทรีย์ Histamine Reduction in Fish and Fishery Products by Microorganisms
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์* Ampun Chaikulsareewath*
หน้า 1 - 8

บทความวิชาการ l Full Text (PDF)

- อะลิไซโคลบาซิลลัส: แบคทีเรียที่เป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมน้าผลไม้ Alicyclobacillus: A Significant Bacteria for Fruit Juice Industry
กิติพงศ์ อัศตรกุล* Kitipong Assatarakul* หน้า 9- 20

บทความวิชาการ l Full Text (PDF)

- อันตรกริยาระหว่างกลิ่นรสและโปรตีน (Flavor-Protein Interactions)
อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์* Inthawoot Suppavorasatit* หน้า 21-30

บทความวิชาการ l Full Text  (PDF)

- การใช้ประโยชน์จากเศษผักผลไม้เหลือทิ้งเพื่อผลิตเป็นใยอาหารผง Utilization of Vegetable and Fruit Residues for Production of Dietary Fiber Powder
หยาดฝน ทนงการกิจ* Yardfon Tanongkankit* หน้า 31-38

บทความวิชาการ l Full Text  (PDF)

- การป้องกันการเกิดสีน้ำตาลของผลิตภัณฑ์เนื้อกล้วยหอมตีป่นพาสเจอไรซ์ Inhibition Of Browning Reaction
in Pasteurzed Fragrant Banana Puree
สมฤดี ไทพานิชย์1 และ ปราณี อ่านเปรื่อง2 Somruedee Thaiphanit1* and Pranee Anprun2 หน้า 39

บทคัดย่อ l Full Text (PDF)

- อิทธิพลของ pH และอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติการละลายและการเกิดฟองของโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้น Influence of pH and Temperature on Solubility and Foaming Properties of Mung Bean Protein Concentrate
ณฐมล จินดาพรรณ1, สุจิตรา ศรีเงินยวง และ ชญานิน แดงพรม
Nathamol Chindapan1, Suchittra Sringernyuang and Chayanin Dangprom

บทคัดย่อ l Full Text (PDF)

- กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria changii) Antioxidant Activities of Crude Extracts from Caulerpa lintillifera, Sargassum oligocystum and Gracilaria changii
วสันต์ สุมินทิลี่1, ปนิดา บรรจงสินศิริ2 จันทนา ไพรบูรณ์3 และวรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์1
Wasan Sumintilee1, Panida Banjongsinsiri2, Jantana Praiboon3, Wanwimol Klaypradit1

Full Text (PDF)

- ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)

download l Full Text (PDF)


วารสารฉบับล่าสุด l วารสารฉบับย้อนหลัง


หน้าแรกวารสาร l กองบรรณาธิการ l คำแนะนำสำหรับผู้เขียน l เกี่ยวกับเอกสาร